LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2006 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được đổi tên thành Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng (Department of Testing and Quality Assurance) theo Quyết định số 915/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 15 tháng 7 năm 2008 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 542/QĐ-ĐHKT-TCHC thành lập mới Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình trên cơ sở sát nhập bộ phận Đảm bảo chất lượng của Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và bộ phận Phát triển chương trình của Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.

CHỨC NĂNG

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển chương trình đào tạo của Trường.

Quản lý và tổ chức công tác thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo, khảo sát các đối tượng liên quan nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo xã hội.

1. Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các tổ chức kiểm định quốc tế cấp chương trình đào tạo và cấp trường.

2. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Phối hợp với các Khoa, Viện xây dựng đề án mở ngành/chuyên ngành mới; lập kế hoạch tổ chức, hội đồng thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của Trường và các đơn vị đào tạo ngoài Trường.

3. Tổ chức khảo sát các đối tượng liên quan và chất lượng đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo; phân tích kết quả khảo sát.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp; tham mưu định hướng xây dựng và cập nhật tiêu/chuẩn đầu ra, thiết kế nội dung, phương pháp dạy - học - nghiên cứu, đánh giá thường xuyên và đánh giá chất lượng dựa trên minh chứng.

5. Tham mưu xây dựng chính sách phát triển chương trình đào tạo nhằm thực hiện đổi mới quá trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục đại học; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH.

6. Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.

7. Hỗ trợ trao đổi kiến thức và kết nối mạng lưới các đối tác tại Việt nam, trong khu vực và quốc tế, hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường theo tiêu chuẩn AUN và tiêu chuẩn quốc tế khác từ giai đoạn đăng ký đến đánh giá ngoài; tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác khác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

10. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

NHIỆM VỤ

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

GVC.TS. LÝ THỊ MINH CHÂU

TRƯỞNG PHÒNG

 Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ngoại thương), Thạc sĩ QTKD, Tiến sĩ QTKD, Giảng viên chính
  minhchausav@ueh.edu.vn
  38257582 ext. 107
  0908239988
Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình;
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;
 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.
 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.
 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.
 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;
Công tác khác:
 • Ủy viên thường trực Hội đồng KH & ĐT UEH.
 • Giảng viên thỉnh giảng Viện đào tạo quốc tế, Viện đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Soka (Nhật Bản)
 • Kiểm định viên AUN
Phụ trách các mảng công việc:
 • Quản lý và chịu trách nhiệm các mảng công việc thuộc bộ phận Phát triển chương trình;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm mảng công tác thẩm định đề án/chương trình đào tạo, đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo mới.
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án mở ngành mới;
 • Quản lý và chỉ đạo thực hiện phát triển website phòng ĐBCL – PTCT
 • Quản lý công tác văn phòng.
Công tác khác:
 • Giảng viên khoa Quản trị.

GVC.TS. NGÔ THỊ ÁNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  Cử nhân Kinh tế Thương nghiệp, Thạc sĩ QTKD, Tiến sĩ Kinh tế
Giảng viên chính/ Phó trưởng phòng
  anhnt@ueh.edu.vn
 38257582 ext. 106
  0903822899

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

Phụ trách các đầu việc:
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành UEH.”
 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành UEH (tất cả các loại hình đào tạo)”
 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án các trường ngoài.
 • Cấp chương trình đào tạo và Mô tả tóm tắt môn học cho sinh viên
Hỗ trợ chính các đầu việc:
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án mở ngành mới.
 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của UEH; Lập hội đồng thẩm định.
 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án ở chương trình đào tạo của UEH.
 • Hoàn tất các thủ tục hành chính về mở ngành đào tạo.
 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của các trường ngoài; Lập hội đồng thẩm định.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.

TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

CHUYÊN VIÊN

 Cử nhân Kinh tế, Th.S QTKD
  truonghuong@ueh.edu.vn
 38257582 ext. 102
  0907.903.639

TRẦN THANH TÂM

CHUYÊN VIÊN

 Cử nhân Kinh tế
  tamvpd@ueh.edu.vn
 38257582 ext. 101
   0907.369.796
Phụ trách các đầu việc:
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Báo cáo kết quả khảo sát
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
Công tác khác:
 • Tổ trưởng công đoàn phòng.
Phụ trách các đầu việc:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn AUN”.
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
 • Báo cáo kết quả khảo sát
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn U-Multirank”
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn quốc tế FIBAA”
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.

NGUYỄN HẠ VŨ

CHUYÊN VIÊN

 Thạc sĩ Kinh tế
  nhvu@ueh.edu.vn
 38257582 ext. 104
  0909.262.624

BÙI THANH PHONG

CHUYÊN VIÊN

 Cử nhân Công nghệ thông tin
  phong@ueh.edu.vn
 38257582 ext. 103
  0944.132.536
Phụ trách các đầu việc:
 • Xây dựng và phát triển hệ thống khảo sát trực tuyến (Online) phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Cấp chương trình đào tạo và Mô tả tóm tắt môn học cho sinh viên