HỆ THỐNG KIỂM CHẤT LƯỢNG UEH

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2016

Thực hiện báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế (Multi-rank) cấp trường.

Triển khai thực hiện tự đánh giá KĐCL chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN.

Lấy ý kiến phản hồi từ đối tượng liên quan về hoạt động giảng dạy; về chất lượng dịch vụ, về chương trình đào tạo.

Thực hiện dự án hợp tác giữa 4 trường đại học UEH, CTU, PU, JGU về quản trị đại học và hệ thống đảo bảo chất lượng.

Xây dựng sổ tay đảm bảo chất lượng, hỗ trợ khoa có nhu cầu mở ngành/chuyên ngành mới

Nghiên cứu về đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại và nhu cầu tương lai của ngành/chuyên ngành ...

Thực hiện thẩm định CTĐT của các đơn vị ngoài UEH do MOET chỉ định, Thực hiện thẩm định CTĐT của các đơn vị thuộc UEH